What Roland Orre wants to do, as a C-nominated.

Presentation of myself is here.
Swedish version of this here.
What is important for me / Issues / Policy area?
Energy, IT, healthcare, school, technology and transport infrastructure.

Energy:

 • More efficient energy use, with a vision towards totally fossil-free and uranium-free solutions.
 • More efficient use of solar energy, in particular CSP (concentrated solar power) and improved storage.

IT:

 • strive for an open free information infrastructure, i.e. open source, open standards, no software patents nor proprietary software.
 • In the long run, abolish the patent system, as it hinders free innovation.
 • The right to repair! Repairing can be very difficult today due to the fact that it is difficult to obtain both relevant documentation and spare parts.
 • Strive for open hardware, as well as open source software.

Health care:

 • Local hospitals and emergency rooms (we live in a city of 46,000 inhabitants and we have 30 km to our “emergency room”…)
 • Better dental care insurance, dental care is too crazily expensive today.

School:

 • reintroduce the grades at an earlier stage.
 • ensure that students are allowed to work with studies instead of using drugs.
 • encourage various special interests at an early stage, to get the students to acquire creative hobbies.

Technique:

 • Cheaper and more efficient methods of building houses.
 • Strive for open free competition that prevents extremely high prices for new production and rents.
 • Strive for better quality of products, today many products are completely substandard, with a totally unsustainable design.

Transport infrastructure:

 • Hyper-fast trains that reuse energy with a view towards trans-European express with the vision towards trans-Atlantic and trans-Oceanic express.
 • Car trains! Away with the energy-inefficient cars from the roads on the long distances!
 • More train lines, such as hyperloop for local traffic, and maglev for longer distances. away with long-distance freight transport from the roads.

Vad Roland Orre vill göra, som en C-nominerad.

Vem jag är, är kort beskrivet här.
English version of this, here.

Vad är viktigt för mig/Sakfrågor/Politikområde?
Energi, IT, vård, skola, teknik och transportinfrastruktur.

Energi:

 • Effektivare energianvändning, med sikte på fossil-fria och uran-fria lösningar.
 • Effektivare utnyttjande av solenergi ffa CSP (concentrated solar power) och förbättrad lagring.

IT:

 • sträva efter en öppen fri informations-infrastruktur, dvs
  öppen källkod, öppna standarder, inga mjukvarupatent eller proprietär programvara.
 • På sikt avskaffa patentsystemet, då det hindrar fri innovation.
 • Rätt till att reparera! Att reparera kan vara mycket svårt idag pga av att det är svårt att få tag på både relevant dokumentation och reservdelar.
 • Sträva mot öppen hårdvara, likväl som öppen mjukvara.

Vård:

 • Närsjukhus och närakuter (vi bor i en stad på 46000 invånare och vi har 30 km till vår “närakut”…)
 • Bättre tandvårdsförsäkringar, tandvården är på tok för dyr.

Skola:

 • återinför betygen på tidigare stadium.
 • se till att eleverna får jobba med studier istället för att använda droger.
 • uppmuntra olika specialintressen på ett tidigt stadium, för att få folk att skaffa kreativa hobbies.

Teknik:

 • Billigare och effektivare metoder för att bygga hus.
 • Sträva efter en öppen fri konkurrens som förhindrar extremt höga priser på nyproduktion och hyror.
 • Sträva efter bättre kvalitet på produkter, idag är många produkter helt undermåliga, med en ej hållbar, design.

Transportinfrastruktur:

 • Hypersnabbtåg som återanvänder energi med sikte på trans-European express med visionen mot trans-Atlantic och trans-Oceanic express.
 • Biltåg, bort med de energi-ineffektiva bilarna från vägarna på långsträckorna.
 • Fler tåglinjer, typ hyperloop för närtrafiken, och maglev för längre sträckor. Bort med långdistans godstransport från vägarna.

Description of who Roland Orre is, for C-nomination.

I’m a man of 66 years, married, have two kids. Born in Östersund, started my career with a few summer jobs at a couple of radio/TV repair shops (where some denote them “workshops” in English… strange as workshop for me is an interactive seminar..), later worked with plastic and transport (within the same company) before I started my studies (MSc Engineering Physics) in Uppsala 1977. Then I worked as a system/software developer at ASEA/ABB from 1982 to the early 90’s (the two last years 50/50). I have studied Artificial Intelligence and have a PhD from 2003 in computer science at KTH from the early 90’s which I started full time 1992, where I have also teached, and over time (1996), became a research consultant for WHO (World Health Organization), where I first within an individual company, which was converted to an AB (Swedish) or Ltd (English) in 2004, have developed the fundamental neuro-statistical methods which have been used by WHO since 1998 to catch adverse drugs or vaccine side effects at an early post market stage. One of my degree (for MSc) workers, later employed, is since many years the research leader of Uppsala Monitoring Center (a WHO org).
I have also worked as a teacher in Java, web programming, Linux, operating systems, networking as well as power electronics, mathematics, Microsoft office (although I ran open office 😉 at Solna gymnasium between 2008 to 2011.

Beskrivning av vem Roland Orre är, för C-nominering

66 årig man, gift, har två barn. Född i Östersund, började min bana med några sommarjobb på ett par radio/TV-verkstäder, sedan jobbade med plast och transport innan jag började studera (MSc teknisk fysik) i Uppsala 1977, jobbat som system/programvaruutvecklare på ASEA/ABB under 80-talet till början på 90-talet. Har studerat Artificiell Intelligens och har doktorerat 2003 inom datalogi på KTH från tidigt 90-tal där jag också undervisat och sedermera (1996) blev forskningskonsult för WHO, där jag inom eget bolag (enskilt innan, AB sedan 2004) har utvecklat de fundamentala neural-statistiska metoder som nu används för att detektera läkemedels och vaccin-biverkningar på ett tidigt stadium. En av mina examensarbetare, sedan anställd, är sedan länge forskningsledare på Uppsala Monitoring Center (en WHO org).

Har också arbetat som lärare i Java, web-programmering (inkluderande javascript), Linux, operativsystem, nätverk och nätverksteknik samt kraftelektronik, matematik och Microsoft office (fast jag själv körde Open Office 😉 på Solna gymnasium perioden 2008 till 2011.